Algemene voorwaarden Sjaan Venlo website en webshop (B2C)

Artikel 1 Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Sjaan Venlo;

Bedenktijd: de termijn van veertien kalenderdagen gerekend vanaf de ontvangst van de Product(en) door de Consument, waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst aangaat met Sjaan Venlo;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;

Producten: alle door Sjaan Venlo aan de Consument uit hoofde van de Overeenkomst te leveren producten;

Sjaan Venlo: het merk en de handelsnaam waaronder Sjaan Venlo via de Website de Producten op afstand aan Consument aanbiedt en waarvan de identiteit is weergegeven in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden;

Overeenkomst: een Overeenkomst op afstand waarbij in het kader van een door Sjaan Venlo georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Website: de website www.sjaanvenlo.nl, waar de Consument de Producten van Sjaan Venlo elektronisch kan bestellen.

 

Artikel 2 Identiteit van Sjaan Venlo

2.1 Sjaan Venlo: PA Dynamics tevens handelend onder de naam Sjaan Venlo, statutair gevestigd te Venlo en kantoorhoudende te (5911 AJ) Venlo aan het adres Herungerstraat 53, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65848047, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;

Adres: Herungerstraat 53, 5911 AJ Venlo
Telefoonnummer: +31 (0)681012533

E-mailadres: info@sjaanvenlo.nl

Kamer van Koophandel-nummer: 65848047

BTW-nummer: NL160606822B04

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sjaan Venlo, iedere bestelling van Consument en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Sjaan Venlo en Consument.

3.2 Consument is verplicht de Algemene Voorwaarden voor het sluiten van de Overeenkomst te accepteren, bij gebreke waarvan er geen Overeenkomst tot stand komt. Het plaatsen van een bestelling via de Website en het aanvinken van de tekst: “Ik heb de algemene voorwaarden van de website gelezen en ga hiermee akkoord” is de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 4. Aanbiedingen

4.1 Alle aanbiedingen van Sjaan Venlo zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld, en kunnen door Sjaan Venlo worden herroepen. Sjaan Venlo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, bijvoorbeeld indien een wijziging van het btw-tarief daartoe aanleiding geeft. Wanneer een prijs wijzigt na het sluiten van de Overeenkomst, is de Consument gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden en de bestelling te annuleren, gedurende 10 kalenderdagen na mededeling van de wijziging van de aanbieding van Sjaan Venlo.

4.2 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en Sjaan Venlo behoudt zich het recht voor om de prijzen van de aanbiedingen te wijzigen.

4.3 Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt ofwel de looptijd die op de Website staat vermeld. Bij overschrijding van de looptijd van een aanbieding, vervalt de aanbieding van rechtswege en kan de Consument geen gebruik meer maken van de aanbieding.

4.4 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Consument mogelijk te maken. Als Sjaan Venlo gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. Een kennelijke vergissing of kennelijke fouten in het aanbod, binden Sjaan Venlo niet.

 

Artikel 5. Bestellingen

5.1 Consument kan bestellen op de manieren die worden beschreven op de Website.

5.2 Indien Sjaan Venlo goede gronden heeft, is Sjaan Venlo gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de (uitvoering van de) Overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden. Bij weigeren komt geen Overeenkomst tot stand. Als bijzondere voorwaarden aan de Overeenkomst worden verbonden komt de Overeenkomst tot stand op basis van deze voorwaarden. Sjaan Venlo deelt dit uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling aan de Consument mede.

5.3 Sjaan Venlo accepteert in ieder geval geen bestellingen wanneer Sjaan Venlo het woonadres van Consument niet kan vaststellen.

 

Artikel 6 Totstandkoming overeenkomst

6.1 De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5.1 en 5.2, tot stand op het moment dat de Consument een bestelling plaatst bij Sjaan Venlo op basis van het aanbod van Sjaan Venlo, waarmee het aanbod door Consument wordt aanvaard en Consument voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

6.2 Sjaan Venlo zal de ontvangst van de bestelling per e-mail bevestigen. Zolang de ontvangst van de bestelling niet is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.

6.3 Indien en voor zover de Overeenkomst elektronisch (via de Website) tot stand komt, treft Sjaan Venlo passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Sjaan Venlo voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Sjaan Venlo daartoe passende beveiligingsmaatregelen in acht nemen.

 

Artikel 7 Prijzen, betalingen en verzendkosten

7.1 De op de Website vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten.

7.2 Na een bestelling ontvangt Consument direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.

7.3 De Consument kan de bestelde Producten voorafgaand aan de levering betalen door middel van iDEAL.

7.4 De Consument heeft de verplichting om onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Sjaan Venlo te melden.

7.5 Sjaan Venlo gaat pas over tot levering van het Product wanneer de betaling door haar is ontvangen. Hierbij geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Sjaan Venlo.

 

Artikel 8 Levering en risico

8.1 Sjaan Venlo verzendt de geaccepteerde en betaalde bestellingen zo snel mogelijk en betracht daarbij de grootste zorgvuldigheid.

8.2 De bestelling wordt op het door de Consument opgegeven adres afgeleverd. Indien Consument niet thuis is op het moment van levering, is Sjaan Venlo gerechtigd de Producten af te leveren bij de buren van Consument. De door Sjaan Venlo genoemde leveringstijden zijn richtlijnen en geen fatale termijnen. Sjaan Venlo is niet aansprakelijk indien levertijden worden overschreden.

8.3 In het geval de levering vertraging ondervindt, of indien een geaccepteerde en betaalde bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden geleverd binnen dertig kalenderdagen nadat de Consument de bestelling heeft geplaatst, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding zal Sjaan Venlo het ontvangen bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na schriftelijke ontbinding, terug betalen.

8.4 Het risico van beschadigingen en/of vermissing van de Producten berust bij Sjaan Venlo tot het moment van aflevering aan de Consument op het opgegeven adres of een vooraf aangewezenen en bij Sjaan Venlo bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.5 Sjaan Venlo mag bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruikmaken van derden. Sjaan Venlo is echter niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door vervoerders welke zijn ingeschakeld door Sjaan Venlo.

8.6 Consument is verplicht de Producten op de overeengekomen plaats/plaatsen af te nemen op het moment dat Sjaan Venlo deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Blijft Consument ter zake in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.

8.7 Indien Consument weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die voor de levering noodzakelijk zijn, zullen de voor levering bestemde Producten worden opgeslagen voor rekening en risico van Consument.

8.8 Indien Consument een verkeerd adres heeft opgegeven voor levering, dan heeft Sjaan Venlo het recht om extra verzendkosten bij Consument in rekening te brengen, indien en voor zover het verkeerde adres resulteert in extra kosten voor Sjaan Venlo.

8.9 Overschrijding van de levertijden geeft Consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting die voor Consument uit deze dan wel uit enige andere daarmee samenhangende Overeenkomst mocht voortvloeien, één en ander behoudens het in artikel 8.3 bepaalde.

8.10 Sjaan Venlo streeft ernaar om de Website zo actueel mogelijk te houden. Indien een Product onverhoopt niet meer leverbaar is, dan neemt Sjaan Venlo binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling contact op met Consument. Consument heeft dan het recht de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden, dan wel een ander Product te kiezen.

 

Artikel 9. Herroepingsrecht

9.1 De Consument heeft het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) kalenderdagen gerekend vanaf de dag van ontvangst van het Product of het laatste Product van alle Producten indien in eenzelfde bestelling meerdere Producten zijn besteld.

9.2 Tijdens de Bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met het Product/de Producten en de verpakking. Consument zal het Product slechts in die mate uitpakken en/of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan. 9.3 Indien Consument van het Herroepingsrecht gebruik wenst te maken, dient de Consument zijn naam, de naam van het Product, het aantal Producten en het bestelnummer en zijn beroep op het Herroepingsrecht te melden door middel van het modelformulier herroeping onderaan de Algemene Voorwaarden of op een andere ondubbelzinnige wijze, bijvoorbeeld per e-mail, met een brief of telefonisch. Sjaan Venlo zal zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging van de retourmelding aan Consument versturen.

9.4 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen vanaf de dag volgend op de melding als bedoeld in artikel 9.3, zendt de Consument het Product terug aan Sjaan Venlo. De Consument heeft in ieder geval voldaan aan deze verplichting, indien het Product/de Producten binnen de in deze termijn heeft terug verzonden naar Sjaan Venlo. Indien Consument van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking aan het adres van Sjaan Venlo retourneren. Het risico en de bewijslast van het tijdig en correct uitoefenen van het Herroepingsrecht rust bij de Consument.

9.5 Consument draagt de kosten voor het terugzenden van het Product/de Producten.

9.6 Sjaan Venlo zal het aankoopbedrag en in rekening gebrachte retour- en verzendkosten retourneren binnen veertien (14) kalenderdagen nadat Consument de Producten retour heeft aangemeld bij Sjaan Venlo. Sjaan Venlo retourneert het aankoopbedrag en de kosten pas op het moment dat de Producten door Sjaan Venlo zijn ontvangen, of op het moment dat Consument bewijst dat hij deze heeft teruggestuurd. Voor terugbetaling wordt door Sjaan Venlo dezelfde betaalmethode gehanteerd, als de Consument heeft gebruikt.

 

Artikel 10 Klachten

10.1 Sjaan Venlo beschikt over een klachtenprocedure, zoals vermeldt op de Website. Sjaan Venlo behandelt klachten van de Consument conform deze klachtenprocedure.

10.2 Als het Product/de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoordt/-en, dient Consument Sjaan Venlo daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee maanden na aflevering van het Product aan Consument, althans nadat de constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

10.3 Indien Consument voor het openen van de verpakking met daarin het bestelde Product schade constateert aan deze verpakking, dient Consument direct contact met Sjaan Venlo op te nemen. Indien Consument de verpakking al heeft geopend op het moment dat Consument de schade constateert, dient Consument dit aan te geven bij de retourzending.

10.4 Geringe in de handel toelaatbare geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, mate, gewicht, finish, design e.d. vormen geen grondslag voor klachten.

10.5 Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden heeft Consument de keuze de desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe Producten, tenzij dat onmogelijk is of van Sjaan Venlo niet gevergd kan worden. In dat geval heeft Consument het recht de Overeenkomst te ontbinden in welk geval Sjaan Venlo de factuurwaarde van de Producten aan Consument zal restitueren, na retourzending van de reeds ontvangen Producten.

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Sjaan Venlo blijft volledig eigenaar van het/de geleverde Product/Producten tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten

12.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op de (ontwerpen van de) Producten, tezamen met de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overige (stilstaand of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken, domeinnamen en overige materialen, die voortvloeien uit de Website berusten bij Sjaan Venlo, haar licentiegevers, de fabrikanten van desbetreffende Producten en/of derden aan wie Sjaan Venlo niet gelieerd is.

12.2 De Consument dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Sjaan Venlo geleverde Producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Consument is niet gerechtigd om (delen van) de Website op enige wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Consument mag geen veranderingen in de geleverde Producten aanbrengen tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. Consument mag alleen een hyperlink naar de Website aanbrengen indien dit gebeurt voor louter informatieve doeleinden aan Consumenten. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is strikt verboden.

12.3 Sjaan Venlo garandeert niet dat de aan de Consument geleverde Producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 13 Overmacht

13.1 Onverminderd de overige aan Sjaan Venlo toekomende rechten, heeft Sjaan Venlo in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van de Consument op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan de Consument mee te delen. Onder overmacht wordt verstaan elke van Sjaan Venlo’s wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen van Sjaan Venlo jegens de Consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, pandemieën en wegens pandemieën getroffen maatregelen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Artikel 14 Diversen

14.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk tussen Sjaan Venlo en Consument worden overeengekomen. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot toekomstige rechtsverhoudingen en Overeenkomsten.

14.2 Sjaan Venlo is gerechtigd de rechten en plichten uit de Overeenkomst met Consument door een enkele kennisgeving aan Consument aan een derde over te dragen.

14.3 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Sjaan Venlo in strijd mochten zijn met enig toepasselijk wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Sjaan Venlo vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare, bepaling.

14.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere Overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Sjaan Venlo gelden ook ten behoeve van eventueel door Sjaan Venlo ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

 Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende Overeenkomsten en geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien Consument aldaar woonplaats heeft. Aan Consument komt in dat geval tevens de bescherming toe van dwingende bepalingen van het recht van het land waar Consument woonachtig is. Indien aan Consument de bescherming toekomt van het recht van het land waar hij/zij gevestigd is en sprake is van tegenstrijdigheid tussen een dwingendrechtelijke bepaling van het recht van het land van Consument en het Nederlandse recht, prevaleert de dwingende bepaling.

15.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan: Sjaan Venlo

Bekijk voor het juiste retouradres de retourinformatie zoals die is opgenomen in uw account op onze website.

 

E-mail: via dit formulier

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*.

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] [Naam consumenten(en)] [Adres consument(en)] [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.